Calling Quality Taxi Service

乘客使用簡介

24 小時電召的士服務中心

 
乘客如有需要預約的士服務,可以致電下列  24  小時電召的士服務中心:
 
電話:2760 0411              (九龍區)
電話:2728 8281             (九龍區)
電話:3700 6500             (九龍區)
電話:2861 1008              (九龍區)
電話:2186 6866              (九龍區)
電話:2760 0455              (九龍區)
電話:2760 0477              (九龍區)
電話:2574 7311 - 4            (港島區)
電話:2457 2522              (新界區)
電話:2450 2288              (新界區)
 
乘客須付附加費港幣$5