About TC

香港的士業議會創會會員

 • 九龍的士車主聯會
 • 的士車行車主協會
 • 港九電召的士車主聯會
 • 自由的士權益協進會
 • 香港的士小巴商總會
 • 新星的士同業聯會
 • 西貢的士工商聯誼會
 • 香港的士商會
 • 新界的士車主司機同業總會
 • 忠誠車行
 • 香港計程車會
 • 新興的士電召聯會
 • 的士司機從業員總會
 • 泰和車行
 • 聯友的士同業聯會
 • 車馬樂的士聯會
 • 偉發的士車主聯會
排名不分先後